صدای انسانی

نویسنده: ژان کوکتو

برگردان: آیدا کیخایی

بازی‌گران: آیلین اویان سلحشور، سارا جعفری و سارا قیاسی

دراماتورژ و کارگردان: محمد یعقوبی